13 May, 2010

Bahasa Arab ??


Keistimewaan Bahasa Arab


Ernest Renan 1823-1892 seorang penulis perancis mangagumi bahasa arab yang mana bahasa arab merupakan bahasa yang paling sempurna. Pemilihannya sebagai bahasa al-quran telah memartabat dan menyerlahkan lagi keistimewaan bahasa ini.

Bahasa arab telah dinobatkan sebagai bahasa Al-Quran sejak lebih dari 1400 tahun yang lalu iaitu semenjak penurunan wahyu Allah kepada utusan-Nya, Muhammad s.a.w.Dalil kedudukan bahasa ini di dalm Al-quran, firmannya:

إنا أنزلناه قرآناعربيا لعلكم تعقلون

Maksudnya:
Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran berbahsa Arab, mudah-mudahan
kamu semua berfikir.

keistimewaan dan keunikan nya dapat dilihat dari segi :

a) Kaya dengan kosa kata
b) Kaedah Analisis struktur ayat yang sempurna dan berbeza dengan bahasa lain.
c) Sistem sorof yang unik
d) Berdaya tahan dan ringkasa) Kaya dengan kosa kata

Al-quran bukan sahaja sumber utama dalam perundangan tetapi juga digunakan dalam penghujahan bahasa. Penurunannya telah membawa pelbagai kosa kata yang kaya dengan perbendaharaan bahsa arab. Sebagai contoh perkataan الجون membawa dua makna yang berlainan iaitu putih dan hitam.


Contoh lain perkataan النصر dan الظفر walaupun kedua-duanya mempunyai erti yang sama iaitu kemenangan atau kejayaan tetapi pada hakikatnya di dalam al-quran membawa makna yang berbeza.Kebanyakan di dalam Al-Quran menyentuh tentang kejayaan sesuatu, menggunakan perkataan النصر, kejayaan itu memerlukan pengorbanan nyawa dan harta dan melibatkan peperangan antara ayat berkaitan perkataan ini :

ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون

surah Ali-Imran: ayat 123

Manakala perkataan الظفر hanya digunakan satu tempat sahaja di dalam Al-Quran iaitu ayat yang memperihalkan kemenangan orang Islam tanpa peperangan di dalam pembukaan Kota Mekah di dalam surah al-Fath ayat 24, firman Allah:

وهو الذي كفّ أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا

maksudnya:
Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu dan mencegah
tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah , setelah Allah
memenang kan kamu atas mereka. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu
kerjakan.


Di sini jelas sedikit sebanyak menunjukkan bahawa di dalam Al-Quran kaya dengan kosa kata.


b) Kaedah analisis struktur ayat yang sempurna dan berbeza dengan bahasa lain.

Antara perkara yang menunjukkan keunikan dan keistimewaan bahasa ini dalam kategori ini ialah i'rab . I'rab ialah perubahan pada tanda baris (harakah) iaitu fathah, kasrah dan dhammah di setiap akhir perkataan dalam penulisan atau pertuturan bahasa arab atas faktor-faktor tertentu.

c) Sistem sorof yang unik

Contoh yang paling baik ialah pecahan perkataan (ishtiqaq) tertentu sama ada kata nama atau kata kerja dengan penambahan partikel-partikel atau dengan huruf mazidah yang akan membawa kepada makna berlainan atau makna yang baru walaupun kata dasarnya adalah sama.


Misalnya: perkataan نصر boleh jadi
منصر : alat memotong
انصر : harus menolong
ناصر: yang menolong
نصرا : menolong


d) Berdaya tahan dan ringkas

Bahasa arab merupakan salah satu bahasa yang tertua di dunia. namun ia tidak lapuk ditelan zaman walaupun telah berusia beribu-ribu tahun. Walaupun begitu ia tetap kekal dalam keadaan uniknya seperti kaya kosa kata, struktur ayat yang retorik , ilmu morfologi dan tatabahasa yang mantap sastera yang indah dan lain-lain.


Bahasa ini juga terkenal dengan i'jaz. struktur ayatnya pendek dan ringkas kadagkala memberi pengertian yang panjang dan mendalam melalui pelbagai bentuk dan kaedah.

Keunikan bahasa arab banyak dipengaruhi oleh i'jaz lughawi. Antara contoh al-i'jaz al-Lughawi yang terkandung di dalam Al-Quran ialah penggunaan dua atau beberapa perkataan yang maknanya seerti menurut kamus tetapi pada hakikatnya membawa maksud tersendiri atau berbeza dari sudut semantik.


Perkataan الأبوان dan الوالدان contohnya , merujuk kepada ibu bapa dalam penggunaan bahasa kamus.Namun hakikatnya, al-Quran membezakannya.


الأبوان lazimnya digunakan di dalam Al-Quran untuk mengagungkan kedudukan ibubapa dan membicarakan adab bertutur terutamanya ketika memanggil mereka. Perkataan ini juga boleh membawa maksud ibu bapa dan keturunan nenek moyang .

Firman Allah:

كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إن ربك عليم حكيم
Maksudnya:

... sebagaimana ia telah menyempurnakan kepda datuk nenekmu dahulu Ibrahim dan Ishak.. (surah Yusuf:6 )

Manakala الوالدان hanya ditujukan kepada ibu bapa sahaja dan tidak melibatkan keturunan. Selain itu, ia lazim digunakan untuk menyeru anak-anak berbuat baik dan berlemah lembut semasa bermuamalah dengan ibu bapa.

Firman Allah:

وبالوالدين إحسانا

Maksudnya:

Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa.( surah Al-Isra' : 23)KESIMPULANNYA

Bahasa Arab bukan sekadar satu wasilah untuk berkomunikasi dan memahami antara satu sama lain, bahkan merupakan satu acuan yang membentuk tamadunArab.

Sejak dahuulu lagi iaitu sebelum kedatangan Islam , bahasa ini mempunyai kaitan dengan nilai-nilai peradaban dan ketamadunan sesebuah bangsa seperti Ilmu pengetahuan, Pemikiran, Politik, dan ekonomi.


Sehingga kini bahasa Arab terus berkembang sehingga setaraf dan diterima oleh masyarakat dunia sebagai bahasa antarabangsa.Menurut sumber- sumber terkini , jumlah penutur bahasa arab diseluruh dunia kini menjangkau 200 juta orang.


Bahasa Arab dipelajari untuk memahami isi kandungan kitab suci al-Quran dan mesej yang disampaikan oleh nabi. Justeru itu lahirlah pelbagai ramai pentafsir dari kalangan sahabat , tabii dan generasi seterusnya.


Justeru ,peranan bahasa arab pada alaf ini dalam perkembangan tamadun Islam melalui pelbagai bidang dilihat semakin terselah. Ini menunjukkan bahawa bahasa ini mengalami perkembangan positif selaras dengan peranannya sebagai bahsa antarabangsa.Rujukan:

1) Mengenali bahasa Arab melalui Al-quran, Lubnan Abd Rahman,Arnida A.Bakar, Wan Azura Wan Ahmad, 2008, USIM.

2) Ilmu Sorof , h.Moch Anwar, 1985, Bandung

3) Dirasat Jadidah fi I'jaz Al-Quran, Abd Aziz Ibrahim, QahirahNo comments:

Post a Comment